ansökan2

Ansökan om medlemsskap

Undertecknad ansöker härmed om medlemskap i Surbrunnsparken Ystad, ekonomisk förening och önskar delta med andelar/insatser à etthundra (100) kronor.
Jag förbinder mig att följa föreningens stadgar och beslut och verka för föreningens ändamål.
Jag kommer att betala insatsbeloppet till Surbrunnsparken Ystad ekonomisk förenings bankgiro, inom två veckor efter att styrelsen meddelat att medlemskap beviljats.
Ett andelsbevis sänds sedan som kvitto på ägandet. Surbrunnsparken Ystad ekonomisk förening är ansvarig för att personuppgifter hanteras enligt bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).