Ansökan om medlemsskap

Här kan du ansöka om att bli medlem i vår förening. Ett andelsbevis sänds sedan som kvitto på ägandet. Surbrunnsparken Ystad ekonomisk förening är ansvarig för att personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Undertecknad ansöker härmed om medlemskap i Surbrunnsparken Ystad ekonomisk förening och önskar att delta med följande andelar/insatser à etthundra (100) kronor.    Föreningens stadgar

    När man ansöker om medlemskap är det ett grundläggande krav är att man följer föreningens stadgar och delar vår värdegrund om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Vi är som alla ekonomiska föreningar skyldiga att ha en aktuell medlemsförteckning och lämna uppgifter om verksamheten till myndigheter, bland annat till Bolagsverket.